Franciszkański Zakon Świeckich

I. Historia
Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.
Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.
Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres .
Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej 25 lat temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

II. Charakter prawny i cel
Zmiana charakteru prawnego nastąpiła po Vaticanum II. Zakon z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiadającym własne struktury organizacyjne. „Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnym” (KG 4,1).
Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.
Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

III. Dzień dzisiejszy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 16 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.
Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo” (kan. 303). Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.
Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, św. Elżbieta Węgierska i król francuski- Ludwik. Tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, bł. Antoni Rewera - członek Rady Głównej III Zakonu Św. Franciszka oraz gen. Józef Haller, artysta malarz Jacek Malczewski i inni. (…)
Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – licznej rzeszy sióstr i braci w całej Polsce – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra. Kontakt- 87 567 77 39,

Skład Zarządu Regionu:
Regionalna - Teresa Wichnowska
Asystent regionu - o. Jacek Rosłaniec
Opiekun wspólnoty - o. Jacek Rosłaniec
Spotkania formacyjne - w pierwszy poniedziałek miesiąca

» REGIONALNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA TERCJARZY FRANCISZKAŃSKICH.

W tym roku przypada 20-lecie beatyfikacji, zmarłej w Krakowie 12 marca 1922 roku Anieli Salawy, patronki tercjarstwa franciszkańskiego w Polsce. W związku z tym, w dniach 11–12 marca 2011 roku w parafii pw. Bożego Ciała u OO. Franciszkanów w Suwałkach (ul. 11 Listopada 6) miało miejsce ważne dla lokalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) wydarzenie. W piątek po południu przybyli z wizytą braterską przedstawiciele z Rady Regionu Olsztyńskiego FZŚ w składzie:

– s. Krystyna Kuzaka – przełożona Rady Regionu Olsztyńskiego FZŚ,

– o. Zenon Garus OFM Conv. – asystent duchowy Regionu,

– s. Zofia Jasińska.

Po piątkowej wieczornej Mszy świętej czcigodni goście przeprowadzili spotkanie ze wspólnotą FZŚ, która od jesieni 2010 roku istnieje przy parafii Bożego Ciała w Suwałkach (OO. Franciszkanie) i jest na etapie formacji wstępnej.

Następnego dnia, w sobotę, rozpoczął się o godz. 9:00 regionalny dzień skupienia dla braci i sióstr z tercjarstwa franciszkańskiego, którzy w ogólnej liczbie 30 osób przybyli z lokalnych wspólnot FZŚ z Olecka (parafia NMP Królowej Polski), Augustowa (parafia MB Częstochowskiej) oraz suwalskich parafii św. Aleksandra i Bożego Ciała. Te (i wszystkie wspólnoty FZŚ w naszej diecezji) przynależą do Regionu Olsztyńskiego.

W wygłoszonej konferencji o. Zenon przypomniał o potrzebie poznawania św. Franciszka, o filarach duchowości franciszkańskiej i o zadaniu pielęgnowania jej przez świeckiego franciszkanina. Podkreślił, że jednym z elementów serafickiego ducha jest kontemplowanie wcielonego Boga, który jest Miłością i przyszedł na świat dla naszego odkupienia. Po konferencji zebrani tercjarze adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modląc się m.in. Oficjum o Męce Pańskiej. O godz. 10:30 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem O. Asystenta, który w homilii zwrócił uwagę na Chrystusowe wezwanie „pójdź za Mną”, zobowiązujące franciszkanina do kroczenia za Panem i naśladowania Go.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy zostali podjęci posiłkiem, przygotowanym przez klasztor przy pomocy tercjarzy z parafii franciszkanów, a po obiedzie członkowie Rady Regionu przeprowadzili braterskie spotkania z każdą z przybyłych wspólnot. Prowadzone w czasie tych spotkań rozmowy dotyczyły spraw bardzo istotnych – formacji, wspólnych rekolekcji i dni skupienia, kanonicznego zatwierdzenia poszczególnych wspólnot, kwestii przynależności regionalnej i wyboru władz do wspólnot. Wszystko to wymagało wyjaśnienia i uregulowania, umocowania prawno-kanonicznego oraz stałej opieki i formacji w strukturach III Zakonu św. Franciszka. Taki stan niesie pewne problemy. Można przypuszczać, że istnieją w różnych parafiach naszej diecezji grupy tercjarskie, którymi również należałoby się zająć i poprzez uporządkowanie ich funkcjonowania umożliwić im pełniejsze życie charyzmatem św. Franciszka. Wynika stąd zadanie dla proboszczów, by pomogli tym grupom uregulować kwestie prawne, m.in. odszukując wszelkie możliwe dokumenty dotyczące wspólnoty FZŚ w parafii. Dochodzi bowiem do paradoksalnych sytuacji, że regionalne władze zwierzchnie FZŚ nie mają żadnych danych o istnieniu niektórych wspólnot (de facto istniejących nieformalnie, poza strukturami III Zakonu). My- jako Franciszkanie- chętnie podejmujemy wyzwanie związane z asystenturą duchową dla istniejących czy rodzących się wspólnot na terenie naszej diecezji (Diecezja Ełcka), organizowanie dni skupienia czy rekolekcji.

Dzień skupienia i braterskie spotkania Rady Regionu FZŚ ze zgromadzonymi tercjarzami pomogły wysunąć odpowiednie wnioski i określić działania, jakie należy podjąć w zakresie funkcjonowania wspólnot, które swą służbą wzbogacają życie religijne we własnych parafiach.

Warto nadmienić, iż obecnie- po wygłoszonych rekolekcjach przez naszego współbrata rekolekcjach o duchowości franciszkańskiej i istocie III Zakonu św. Franciszka - przy parafii
bł. Anieli Salawy w Suwałkach także powstaje wspólnota świeckich franciszkanów

» Relikwie bł. Anieli Salawy u tercjarzy franciszkańskich

Wspólnota FZŚ z asystentem duchowym o. Arkiem, w obecności o. Tadeusza Świątkowskiego, wizytatora generalnego, przyjęła w kaplicy Matki Bożej Anielskiej od tercjarek z parafii św. Aleksandra relikwie bł. Anieli Salawy - patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Relikwie będą peregrynować po domach naszych tercjarzy, po czym zostaną przekazane innym wspólnotom FZŚ Regionu Olsztyńskiego. W tym roku przypada 130-lecie urodzin i 20-lecie beatyfikacji bł. Anieli - tercjarki, pracującej jako służąca w domach Krakowa, mistyczki i duchowej przewodniczki dla wielu, która na uwagi koleżanek, że jak na służącą zbyt elegancko się nosi, pouczała: "Tak właśnie ma wyglądać osoba, którą zdobi łaska poświęcająca. Ładnie ma się ubierać dziewczyna, która kocha Boga. Pan Jezus lubi ludzi schludnych i czystych". A o kapłaństwie mówiła: "Każdy kapłan to brat Jezusa Chrystusa".

» więcej

» Uroczyste odnowienie profesji świeckich franciszkanów

W sobotę 29 października nasi tercjarze wraz z o. gwardianem Krzysztofem Świderkiem i o. Markiem Magierem uczestniczyli w kościele św. Aleksandra we Mszy Św., podczas której tercjarze franciszkańscy z tamtejszej parafii przeżywali uroczystość odnowienia profesji III Zakonu w obecności przełożonej regionalnej, s. Haliny Wichowskiej, asystenta regionalnego o. Zenona Garusa OFM Conv i s. Krystyny Kuzaki - członkini Rady Regionu Olsztyńskiego FZŚ. Równocześnie odbył się obrzęd przyjęcia do postulatu i nowicjatu nowych kandydatów do miejscowej wspólnoty. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości odbyli braterską agapę.

» Dzień skupienia tercjarzy franciszkańskich z diecezji ełckiej

3 grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca, w kaplicy adoracyjnej p.w. Matki Bożej Anielskiej odbyło się adwentowe skupienie dla 21 tercjarzy ze wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Ełku, Olecka i Suwałk. Obecna była także Przełożona Regionu Olsztyńskiego FZŚ, s. Halina Wichowska. Duchową opiekę nad uczestnikami roztoczyli: o. gwardian Krzysztof Świderek i o. Arkadiusz Płatek (którzy głosili nauki) oraz o. Marek Magier, posługujący w konfesjonale.

» więcej

» Regionalny dzień skupienia w Olsztynie dla tercjarzy franciszkańskich.

W sobotę 7 stycznia przedstawiciele naszej parafialnej wspólnoty świeckich franciszkanów uczestniczyli wraz z innymi wspólnotami FZŚ z Regionu w dniu skupienia, przeżywanym we franciszkańskim kościele p.w. Chrystusa Króla w Olsztynie. Suwalscy tercjarze (z naszej parafii i ze św. Aleksandra) zorganizowali ten wyjazd wspólnie ze wspólnotami z Olecka i Ełku.

» więcej

» Dzień skupienia III Zakonu Św. Franciszka

W sobotę 10 marca gościliśmy 50 osób ze wspólnot III Zakonu Franciszkańskiego z Augustowa, Olecka, Ełku i Suwałk na dniu skupienia dla tercjarstwa - w obecności Przełożonej Regionu Olsztyńskiego FZŚ, s. Haliny Wichowskiej, Asystenta Regionalnego, o. Wojciecha Gwiazdy OFM Cap i dwóch sióstr z Rady Regionu. Było też kilka osób spoza tercjarstwa. Konferencje (odnośnie tematu: "Kościół naszym domem. Wspólnota Kościoła czasów św. Franciszka a miejsce III Zakonu Franciszkańskiego w dzisiejszym Kościele") głosili o. Krzysztof - proboszcz i o. Rafał.

» więcej