Róże Żywego Różańca

roz

„Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawiania czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi jest przepełnione życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom”.
Jan Paweł II, 1983

Różaniec święty jako dar miłości

Nazwa "różaniec" wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, które symbolizowały różne cechy. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty, a odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Boskiej róż. Dlatego modlitwę tę nazywano wieńcem z róż, czyli różańcem.
Za ojca różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała objawić się Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Tamten różaniec nie przypominał jednak dzisiejszego. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. dzięki dominikaninowi Alanusowi a la Roche (1428-1475). Ustalił on liczbę 150 "Zdrowaś Maryjo" na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą "Ojcze nasz". Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe.
Modlitwa różańcowa szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary.
Kiedy w dniu 7 października 1571 r., w okolicach Lepanto, starły się siły najeźdźców muzułmańskich z flotą chrześcijańską, a od rezultatu tej bitwy zależała wolność Europy, papież Pius V wezwał wszystkich katolików do modlitwy różańcowej. Po zaciętej, trwającej wiele godzin bitwie, zwycięstwo chrześcijanom przyniosła niespodziewana zmiana wiatru, który uniemożliwił manewry wojskom tureckim. Pius V uczynił 7 października dniem Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI, po zwycięstwie nad Turkami pod Belgradem, w roku 1716 rozszerzył to święto na cały Kościół, a w roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego, módl się za nami".
W liście apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" papież Jan Paweł II napisał "W swej prostocie i głębi pozostaje ona (modlitwa różańcowa) również w obecnym, trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które - po dwóch tysiącach lat - nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości."
W innym miejscu czytamy: "Jako modlitwa o pokój, różaniec był zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności(...). Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały? Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. (...) Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu modlitewnej przerwy całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. (...) Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi - weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia."
Wszystkich chętnych do chwalenia Maryi poprzez różaniec - zapraszamy!

.

Msze św. w intencji członków Żywego Różańca w 2017 r.
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12:00

.

Prowadzenie modlitwy różańcowej w niedzielę przed sumą w 2017 r.

Miesiąc - Róża
Styczeń - Św. Franciszka
Luty - Św. Klary
Marzec - Św. Józefa
Kwiecień - Św. Antoniego
Maj - MB Anielskiej
Czerwiec - Św. Franciszka
Lipiec - MB Ostrobramskiej
Sierpień - Św. Dominika
Wrzesień - Św. Anny
Październik - Św. Rodziny
Listopad - Św. Józefa
Grudzień - Św. Kingi

.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty
Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień
Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar..

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień
Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik
Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień
Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

.

Koło Różańca Świętego obejmuje 20 osób, które w pierwszą niedzielę miesiąca na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiątkę różańca rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie odmawiają cały różaniec.
Grupie przewodniczy zelator(-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.
Zelator (-ka) dba, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemnicę, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o znalezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.
Opiekę nad Różami sprawuje Proboszcz, lub ksiądz moderator, który jest w stałym kontakcie z zelatorami poszczególnych Róż. Zelator(-ka) powinien przynajmniej raz w miesiącu skonsultować się z księdzem moderatorem, by omówić bieżące problemy w funkcjonowaniu grupy modlitewnej i zapoznać się z problemami parafii i Kościoła, które trzeba omodlić.
Poszczególne Róże w parafii nie działają na zasadzie konkurencji między sobą, ale w jedności i chrześcijańskiej miłości wspierając się wzajemnie i razem podejmują modlitwę np. przy wymianie tajemnic, czy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
Róże mają prawo do korzystania z kościoła i pomieszczeń parafialnych w celu zorganizowania swych spotkań, czy to modlitewnych czy dotyczących świętowania (np. opłatek, dzielenie się święconką wielkanocną, imieniny).
Tradycja Róż Różańcowych związana jest ściśle z dziełem misji. Róże od początku wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą w intencji misji, a także ofiarami pieniężnymi. Róża może organizować zbiórki pieniężne w ramach swej grupy, aby wspierać różne dzieła kościelne. Zelator zachowuje wówczas blankiety wpłat i zeszyt składek do ewentualnego wglądu członków Róży. Jeśli członkowie Róży podjęliby decyzję wspierania misji pieniężnie, to zelator może, co miesiąc zbierać od członków ustaloną kwotę, którą przesyła skarbnik Żywych Róż na Papieskie Dzieło Misyjne lub na Misje Franciszkańskie.
Koła Różańcowe modlą się w intencji wspólnej, o której informuje zelatorka lub kapłan na spotkaniu miesięcznym.
Koła Różańcowe mogą prenumerować czasopismo „Różaniec”, „Rycerz Niepokalanej”, lub „Misje Dzisiaj” w celu pogłębienia swojego życia duchowego. Jeśli Żywa Róża wysyła miesięcznie, co najmniej 1 złoty od osoby na Papieskie Dzieło Misyjne, to zelator otrzymuje dla swej Róży numer kolorowego dwumiesięcznika „Misje Dzisiaj”, który zawiera różne informacje o misjach i możliwościach pomocy biednym w krajach misyjnych. Można nawiązać kontakt także z konkretną misją w danym kraju i ją wspomagać w różny sposób.
Koła Różańcowe mają swój sztandar używany w czasie uroczystości parafialnych i w procesjach oraz Różaniec procesyjny. Zelatorzy rokrocznie proponują swoich kandydatów do pocztu sztandarowego.

Spotkania formacyjne

Żywy Różaniec omadla różne intencje Kościoła, świata, misji oraz przedstawiane przez poszczególnych członków wspólnoty. Zachęcamy naszych parafian do włączania się w do wspólnej modlitwy różańcowej w ramach Żywego Różańca istniejącego przy naszej parafii. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po sumie.

.

Żywe Róże w naszej parafii

Lp.Nazwa RóżyZelatorkaAdres
1.Matki Bożej OstrobramskiejJolanta TrockaSuwałki
2.Matki Bożej AnielskiejLeszek CiuraSuwałki
3.Świętego AntoniegoMałgorzata DomalewskaSuwałki
4.Świętego FranciszkaMałgorzata GrygięćSuwałki
5.Świętej RodzinyJadwiga PodurgielKrzywólka
6.Świętej KlaryElżbieta MakowskaPrudziszki
7.Świętej KingiHenryka PerkowskaKrzywólka
8.Świętego DominikaMałgorzata GościewskaSuwałki
9.Świętego JózefaPiotr MikuckiSuwałki
10.Świętej AnnyIwona MyszkowskaSuwałki

Zarząd Żywego Różańca w Parafii Bożego Ciała

Przewodnicząca - Danuta Staszczyk
Vice - przewodnicząca - Małgorzata Grygieńć
Sekretarz - Małgorzata Domalewska
Skarbnik - Dorota Grajżul
Opiekun - o. Henryk

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
sep

Spotkanie opłatkowe w 2017 roku
W dniu 8 stycznia 2017 r. w Święto Chrztu Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. W obecności o. Henryka i o. Jacka o. Proboszcz poprowadził wspólną modlitwę i śpiew kolęd oraz poświęcił opłatki. Następnie podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Popołudnie przebiegło w miłej atmosferze przy cieście i kawie.

.

Spotkanie opłatkowe w 2016 roku
W dniu 3 stycznia 2016r. w pierwsza niedzielę miesiąca odbyło się spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. W obecności o. Marka ojciec Proboszcz poprowadził wspólną modlitwę i śpiew kolęd, po której podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia. Następnie spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy cieście i kawie. .

  .

Spotkanie róż Żywego Różańca na zakończenie roku duszpasterskiego
Późnym popołudniem 17 czerwca 2015 r.odbyło się dodatkowe spotkanie członków Żywego Różańca przy ognisku. Po krótkiej modlitwie, czas został spędzony w miłej i przyjemnej atmosferze przy posiłku z upieczonych kiełbasek.

.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Dnia 6 czerwca 2015 r. członkowie Żywego Różańca i inni parafianie udali się z pielgrzymką do sanktuarium w Gietrzwałdzie. Ten dzień został spędzony na modlitwie w miejscu objawień Matki Bożej w 1877r. Wysłuchaliśmy orędzia Maryi: „Codziennie odmawiajcie różaniec” oraz „Nie smućcie się, bo zawsze będę z wami”.

.

Spotkanie opłatkowe w 2015 roku
W dniu 11 stycznia 2015r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Ojciec Proboszcz poprowadził wspólną modlitwę, po której podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli również nasi ojcowie o. Marek i o.Tomasz. Następnie spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy cieście i kawie oraz śpiewaniu kolęd.

» więcej

Wielkanocne spotkanie Żywego Różańca
W pierwszą niedzielę maja 2014 roku, w atmosferze świąt wielkanocnych, odbyło się spotkanie Żywego Różańca "przy jajeczku”. Po wspólnej modlitwie, obecni ojcowie pobłogosławili przygotowany poczęstunek. Złożyliśmy sobie serdeczne życzenia i w miłej atmosferze spędziliśmy wspólnie czas.

więcej

Spotkanie opłatkowe 2014
12 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli nasi ojcowie o. Krzysztof – proboszcz, opiekun Żywego Różańca oraz o. Marek opiekun Rycerstwa Niepokalanej. Następnie spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy cieście i kawie.


» więcej

Spotkanie grupy różańcowej
W niedzielę 14 lipca 2013r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie członków róży św. Franciszka. Obecny był o. Krzysztof, jako proboszcz i opiekun. Dołączyli również członkowie innych róż naszej parafii. Po odmówieniu modlitwy spędziliśmy popołudnie w miłej atmosferze i scenerii.


» więcej

Pielgrzymka do Wilna
W dniu 15 czerwca 2013 roku członkowie Żywego Różańca uczestniczyli w pielgrzymce do Matki Bożej Miłosierdzia i Jezusa Miłosiernego w Wilnie.

» więcej

Spotkanie "przy ognisku"
Drugiego czerwca 2013 roku planowane było popołudniowe spotkanie członków Żywego Różańca przy ognisku. Niestety niesprzyjająca aura pokrzyżowała plany. Spotkanie odbyło się przy stole.


» więcej

Spotkanie zarządu oraz zelatorów Żywego Różańca 


» więcej

Wyjazd pielgrzymkowy do Gietrzwałdu i Św. Lipki dla Żywego Różańca
W niedzielę 18 września wspólnota Żywego Różańca wraz z opiekunami, o. Proboszczem i o. Sergiuszem, wyjechała na pielgrzymkę do Gietrzwałdu i Świętej Lipki. W planie wizyty ujęte zostały takie punkty jak: Eucharystie w obu sanktuariach, różaniec, oprowadzanie po sanktuariach, droga krzyżowa i indywidualna modlitwa. Dobremu Bogu musimy podziękować także za piękną, jesienna pogodę.


» więcej

W I niedzielę miesiąca sierpnia 2011r. o. Proboszcz na sumie poświęcił tajemnice różańcowe dla kół różańcowych. Także dokonało się błogosławieństwo dla nowych członków różańca oraz wszystkich tych członków, którzy w ostatnim czasie wstąpili, a nie byli uroczyście włączeni w poczet Żywej Róży.

» więcej